สมาคมอาเซียน ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเชีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน..“  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ความเป็นไทย มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้หลักการมีส่วนร่วม ”นายฉลาด  อินธิศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
ยินดีต้อนรับ


นายฉลาด  อินธิศร
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางกาญจนา  ภูสะทด
ครู คศ.๓ สาขางานบ้าน
งานอนามัยโรงเรียน


นางชยาภา  ภูปา
ครู คศ.๓ สาขาวิทยาศาสตร์
งานวิชาการ


นางสาววันทนีย์  ภูต้องใจ
ครู คศ.๓ สาขาวิทยาศาสตร์
หัวหน้างานวิชาการ


นายมาโนชญ์  จันทร์ศิริ
ครู คศ.๓ สาขาคณิตศาสตร์
หัวหน้างานบริหารทั่วไปนายอภิรักษ์ ชารีรักษ์
ครู คศ.๓ วิทยาศาสตร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล


นายเฉลิมพล  ภูแล่นกี่
ครู คศ.๓ สาขาสุขศึกษา
หัวหน้างานการเงินและสินทรัพย์


นางนุชนาถ  ภูกองชนะ
ครู คศ.๓ สาขาภาษาไทย
งานการเงินและบัญชีนายชำนาญ ชาภูคำ
ครู คศ.๓ บรรณนารักษ์
งานพัสดุและสินทรัพย์


นางศรีสมพร จันทะเลิศ
ครู คศ.๓ สาขางานเกษตร
งานวิชาการ/งานด้านICT


นางมนฤดี  พลเยี่ยม
ครู คศ.๓ สาขาภาษาไทย
งานธุรการโรงเรียนนางปณิตา  ภูงามทอง
ครู คศ.๒
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน


นางอมรรัตน์ อุดแก้ว
ครู คศ.๓
งานเจ้าหน้าที่พัสดุ์โรงเรียน

นางบัวลอย มะลิสา
ครู คศ.๑
งานอาหารกลางวัน

นางวรรณประภา ภูดวงจิตร
ครูปฏิบัติการ
งานอาหารกลางวัน
 
 
 

สภานักเรียน
กิจกรรมประจำวัน
โครงการของสภา
สภานักเรียน
รายงานระบบควบคุมภายใน
ฐานข้อมูล EMIS
 
 
 

ครูวันทนีย์  ภูต้องใจ คุณครูอภิรักษ์ ชารีรักษ์
ครูผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา"หนึ่งแสนครูดี" 2554
ผอ.ฉลาด   อินธิศร  คุณครูมนฤดี  พลเยี่ยม 
ครูผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา"หนึ่งแสนครูดี" 2555

ครูผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา"หนึ่งแสนครูดี" 2556

ประะกาศผลการแข่งขันวิชาการนานาชาติตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ปี ๒๕๕๙
นักเรียนที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ฯ ในการสอบแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ของ สพฐ. รอบแรก
สาขาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๕๙
ที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
สาย
ระดับชั้น
รางวัลที่ได้รับ
สาขาวิชา
1 3170210005 เด็กชายคุณานนท์  พลศรี 1 ป.5 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
2 3170210014 เด็กชายปรเมษฐ์ ดวงคำรักษ์ 1 ป.5 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
3 3170210017 เด็กหญิงพรรณิดา อินธิแสง 1 ป.5 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
4 3170210028 เด็กหญิงสุพัตรา ภูกัน 1 ป.6 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
5 3170210003 เด็กหญิงกิตติมา สราญรมย์ 1 ป.5 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
6 3170210007 เด็กหญิงชยาดา เหล็กดีเศษ 1 ป.5 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
7 3170210010 เด็กหญิงทิวาณี เศษวงค์ 1 ป.6 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
8 3170210023 เด็กหญิงศิรินันท์ แสนสุทธิ 1 ป.5 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
9 3170210025 เด็กหญิงสิริวรรณ คำกลิ่น 1 ป.4 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
10 3170210026 เด็กหญิงสุชาวดี นรสีห์ 1 ป.5 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
11 3170210019 เด็กหญิงพิมพ์ผกา ถาวรฟัง 1 ป.5 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
12. 3170210024 เด็กชายศุภสันต์ โพธิ์น้อย 1 ป.5 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
13. 3170210001 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินไชยา 1 ป.5 เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์
ประะกาศผลการแข่งขันวิชาการนานาชาติตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ปี ๒๕๕๘
นักเรียนที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ฯ ในการสอบแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ของ สพฐ. รอบแรก
สาขาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘
ที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
สาย
ระดับชั้น
รางวัลที่ได้รับ
สาขาวิชา
1 3170210002 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ภูชมศรี 1 ป.6 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
2 3170210029 เด็กหญิงอารยา  ทองสุข 1 ป.6 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
3 3170210010 เด็กหญิงทิวาณี  เศษวงศ์ 1 ป.5 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
4 3170210008 เด็กหญิงณัฐธิกา  พิณพงษ์ 1 ป.4 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
5 3170210015 เด็กหญิงพรรณิดา  อินธิแสง 1 ป.4 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
6 3170210014 เด็กหญิงพรธิดา  อันวารี 1 ป.3 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
7 3170210019 เด็กหญิงมัณฑนา  ภูเด่นไสย 1 ป.3 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
8 3170210013 เด็กหญิงปวีธิญา  ดวงบุตรศรี 1 ป.3 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
9 3170210003 เด็กชายคุณานนท์  พลศรี 1 ป.4 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
10 3170210030 เด็กหญิงเพชรณิลย์  กุลสินธุ์ 1 ป.4 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
ประะกาศผลการแข่งขันวิชาการนานาชาติตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ปี ๒๕๕๗
นักเรียนที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ฯ ในการสอบแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ของ สพฐ.
สาขาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗
ที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
สาย
ระดับชั้น
รางวัลที่ได้รับ
สาขาวิชา
1 1170210006  เด็กหญิงเกษมณี  ภูสิงห์ 1 ป.6 เหรียญเงิน คณิตศาสตร์
1 3170210009  เด็กชายคุณานนท์  พลศรี 1 ป.3 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
2 3170210013  เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ภูเก้าแก้ว 1 ป.6 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
3 3170210014  เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวะวงศ์ 1 ป.6 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
4 3170210020  เด็กหญิงธารารัตน์  ภูสิงห์ 1 ป.6 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
5 3170210022  เด็กหญิงปณิตา  ธีระวัฒนา 1 ป.3 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
6 3170210023  เด็กหญิงพรรณพฤกษา  บุบผาเฮ้า 1 ป.6 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
7 3170210024  เด็กหญิงพรรณิดา  อินธิแสง 1 ป.3 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
8 3170210026  เด็กหญิงพัชราพร  สกุลแก้ว 1 ป.6 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
9 3170210031  เด็กหญิงสุพัตรา  ภูกัน 1 ป.4 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
10 3170210035  เด็กหญิงอารยา  ทองสุข 1 ป.5 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับวันที่  26  กรกฎาคม  2549
อุณภูมิในวันนี้
Click for Bangkok, Thailand Forecast

http://data.bopp-obec.info/emis/news/news_show.php?Type_ID=1001&School_ID=1046030086 

 
 
 
 

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษาและพละศึกษา
ภาษอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
รับนักเรียน 2554
แบบฟอร์มงานพัสดุ
 
   
   
สภานักเรียน

 
 

พัฒนาโดย ครูอภิรักษ์ ชารีรักษ์ : งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา อำเภอยางตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
โทร.084-7990129 :E- Mail: hongheewit2451@hotmail.com :( ไม่สงวนสิทธิ์)